ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
1,890,000ریال
1 سال
1,890,000ریال
1 سال
1,890,000ریال
1 سال
.net
2,300,000ریال
1 سال
2,300,000ریال
1 سال
2,300,000ریال
1 سال
.club
2,170,000ریال
1 سال
2,170,000ریال
1 سال
2,170,000ریال
1 سال
.org
2,350,000ریال
1 سال
2,350,000ریال
1 سال
2,350,000ریال
1 سال
.info
2,850,000ریال
1 سال
2,850,000ریال
1 سال
2,850,000ریال
1 سال
.biz
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
2,950,000ریال
1 سال
.ws
8,000,000ریال
1 سال
8,000,000ریال
1 سال
8,000,000ریال
1 سال
.name
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
.asia
2,390,000ریال
1 سال
2,390,000ریال
1 سال
2,390,000ریال
1 سال
.tel
3,840,000ریال
1 سال
3,840,000ریال
1 سال
3,840,000ریال
1 سال
.me
1,990,000ریال
1 سال
2,990,000ریال
1 سال
2,990,000ریال
1 سال
.mobi
2,540,000ریال
1 سال
3,370,000ریال
1 سال
3,370,000ریال
1 سال
.tv
5,770,000ریال
1 سال
5,770,000ریال
1 سال
5,770,000ریال
1 سال
.co
4,800,000ریال
1 سال
4,800,000ریال
1 سال
4,800,000ریال
1 سال
.in
1,180,000ریال
1 سال
1,180,000ریال
1 سال
1,180,000ریال
1 سال
.ru
620,000ریال
1 سال
620,000ریال
1 سال
620,000ریال
1 سال
.eu
580,000ریال
1 سال
1,250,000ریال
1 سال
1,250,000ریال
1 سال
.de
2,000,000ریال
1 سال
2,000,000ریال
1 سال
2,000,000ریال
1 سال
.fr
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
1,690,000ریال
1 سال
.it
1,890,000ریال
1 سال
1,890,000ریال
1 سال
1,890,000ریال
1 سال
.li
1,590,000ریال
1 سال
1,590,000ریال
1 سال
1,590,000ریال
1 سال
.cc
2,090,000ریال
1 سال
2,090,000ریال
1 سال
2,090,000ریال
1 سال
.uk
1,240,000ریال
1 سال
1,240,000ریال
1 سال
1,240,000ریال
1 سال
.us
1,990,000ریال
1 سال
1,990,000ریال
1 سال
1,990,000ریال
1 سال
.pro
1,020,000ریال
1 سال
2,990,000ریال
1 سال
2,990,000ریال
1 سال
.pw
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
.ca
3,390,000ریال
1 سال
3,390,000ریال
1 سال
3,390,000ریال
1 سال
.xyz
290,000ریال
1 سال
1,990,000ریال
1 سال
1,990,000ریال
1 سال
.photography
1,990,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
.money
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.news
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.photo
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.academy
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.accountant
3,050,000ریال
1 سال
3,050,000ریال
1 سال
3,050,000ریال
1 سال
.agency
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
.audio
24,800,000ریال
1 سال
24,800,000ریال
1 سال
24,800,000ریال
1 سال
.band
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.blog
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.boutique
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.cafe
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.camera
8,550,000ریال
1 سال
8,550,000ریال
1 سال
8,550,000ریال
1 سال
.catering
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.center
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.chat
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.cheap
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.click
1,730,000ریال
1 سال
1,730,000ریال
1 سال
1,730,000ریال
1 سال
.clinic
8,500,000ریال
1 سال
8,500,000ریال
1 سال
8,500,000ریال
1 سال
.codes
8,500,000ریال
1 سال
8,500,000ریال
1 سال
8,500,000ریال
1 سال
.coffee
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.community
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.company
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
.cooking
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.dental
8,500,000ریال
1 سال
8,500,000ریال
1 سال
8,500,000ریال
1 سال
.dentist
8,500,000ریال
1 سال
8,500,000ریال
1 سال
8,500,000ریال
1 سال
.design
6,250,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.diet
29,600,000ریال
1 سال
29,600,000ریال
1 سال
29,600,000ریال
1 سال
.dog
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
.domains
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.download
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
.family
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.finance
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
.fitness
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.forsale
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.gallery
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.gift
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.help
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.holdings
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
.host
14,870,000ریال
1 سال
14,870,000ریال
1 سال
14,870,000ریال
1 سال
.hosting
75,100,000ریال
1 سال
75,100,000ریال
1 سال
75,100,000ریال
1 سال
.institute
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.land
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.lawyer
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
.link
1,730,000ریال
1 سال
1,730,000ریال
1 سال
1,730,000ریال
1 سال
.market
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.network
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.online
5,810,000ریال
1 سال
5,810,000ریال
1 سال
5,810,000ریال
1 سال
.pizza
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
.photos
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.press
14,100,000ریال
1 سال
14,100,000ریال
1 سال
14,100,000ریال
1 سال
.rent
10,340,000ریال
1 سال
10,340,000ریال
1 سال
10,340,000ریال
1 سال
.restaurant
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
.sale
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.school
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.site
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.software
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.tech
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
.technology
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.tools
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.university
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
.video
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.vote
15,600,000ریال
1 سال
15,600,000ریال
1 سال
15,600,000ریال
1 سال
.website
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
.work
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
.store
10,000,000ریال
1 سال
10,000,000ریال
1 سال
10,000,000ریال
1 سال
.art
2,180,000ریال
1 سال
2,180,000ریال
1 سال
2,180,000ریال
1 سال
.baby
15,600,000ریال
1 سال
15,600,000ریال
1 سال
15,600,000ریال
1 سال
.bio
15,600,000ریال
1 سال
15,600,000ریال
1 سال
15,600,000ریال
1 سال
.cat
4,500,000ریال
1 سال
4,500,000ریال
1 سال
4,500,000ریال
1 سال
.business
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
.doctor
15,100,000ریال
1 سال
15,100,000ریال
1 سال
15,100,000ریال
1 سال
.games
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
.pet
3,050,000ریال
1 سال
3,050,000ریال
1 سال
3,050,000ریال
1 سال
.shop
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
.at
2,550,000ریال
1 سال
2,550,000ریال
1 سال
2,550,000ریال
1 سال
.travel
24,600,000ریال
1 سال
24,600,000ریال
1 سال
24,600,000ریال
1 سال
.win
1,880,000ریال
1 سال
1,880,000ریال
1 سال
1,880,000ریال
1 سال
.studio
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.io
14,600,000ریال
1 سال
14,600,000ریال
1 سال
14,600,000ریال
1 سال
.sh
14,600,000ریال
1 سال
14,600,000ریال
1 سال
14,600,000ریال
1 سال
.no
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.live
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.im
8,050,000ریال
1 سال
8,050,000ریال
1 سال
8,050,000ریال
1 سال
.services
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.zone
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.ltd
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.group
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.fashion
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.es
1,170,000ریال
1 سال
1,170,000ریال
1 سال
1,170,000ریال
1 سال
.vip
3,050,000ریال
1 سال
3,050,000ریال
1 سال
3,050,000ریال
1 سال
.expert
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
.pub
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
.bz
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.archi
14,600,000ریال
1 سال
14,600,000ریال
1 سال
14,600,000ریال
1 سال
.ninja
14,600,000ریال
1 سال
14,600,000ریال
1 سال
14,600,000ریال
1 سال
.nl
1,090,000ریال
1 سال
1,090,000ریال
1 سال
1,090,000ریال
1 سال
.re
1,530,000ریال
1 سال
1,530,000ریال
1 سال
1,530,000ریال
1 سال
.coach
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
.tours
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
9,050,000ریال
1 سال
.top
1,790,000ریال
1 سال
1,790,000ریال
1 سال
1,790,000ریال
1 سال
.men
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
.trading
2,860,000ریال
1 سال
2,860,000ریال
1 سال
2,860,000ریال
1 سال
.jobs
35,600,000ریال
1 سال
35,600,000ریال
1 سال
35,600,000ریال
1 سال
.fit
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
5,050,000ریال
1 سال
.jp
22,600,000ریال
1 سال
22,600,000ریال
1 سال
22,600,000ریال
1 سال
.app
2,860,000ریال
1 سال
2,860,000ریال
1 سال
2,860,000ریال
1 سال
.vc
5,770,000ریال
1 سال
5,770,000ریال
1 سال
5,770,000ریال
1 سال
.solutions
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.cloud
1,520,000ریال
1 سال
1,840,000ریال
1 سال
1,840,000ریال
1 سال
.life
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
.bid
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
.qa
10,050,000ریال
1 سال
10,050,000ریال
1 سال
10,050,000ریال
1 سال
.dev
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
.tk
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.id.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.co.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.org.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
.net.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.ac.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.sch.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.gov.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains