ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
1,490,000ریال
1 سال
1,490,000ریال
1 سال
1,490,000ریال
1 سال
.net
1,799,000ریال
1 سال
1,799,000ریال
1 سال
1,799,000ریال
1 سال
.club
1,960,000ریال
1 سال
1,960,000ریال
1 سال
1,960,000ریال
1 سال
.org
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
.info
519,000ریال
1 سال
1,850,000ریال
1 سال
1,850,000ریال
1 سال
.biz
2,150,000ریال
1 سال
2,150,000ریال
1 سال
2,150,000ریال
1 سال
.ws
2,650,000ریال
1 سال
5,430,000ریال
1 سال
5,430,000ریال
1 سال
.name
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.asia
1,880,000ریال
1 سال
1,880,000ریال
1 سال
1,880,000ریال
1 سال
.tel
2,480,000ریال
1 سال
2,480,000ریال
1 سال
2,480,000ریال
1 سال
.me
2,050,000ریال
1 سال
2,110,000ریال
1 سال
2,110,000ریال
1 سال
.mobi
2,540,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
3,080,000ریال
1 سال
.tv
5,770,000ریال
1 سال
5,770,000ریال
1 سال
5,770,000ریال
1 سال
.co
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
3,670,000ریال
1 سال
.in
1,180,000ریال
1 سال
1,180,000ریال
1 سال
1,180,000ریال
1 سال
.ru
620,000ریال
1 سال
620,000ریال
1 سال
620,000ریال
1 سال
.eu
480,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
1,080,000ریال
1 سال
.de
2,000,000ریال
1 سال
2,000,000ریال
1 سال
2,000,000ریال
1 سال
.fr
1,300,000ریال
1 سال
1,300,000ریال
1 سال
1,300,000ریال
1 سال
.it
1,140,000ریال
1 سال
1,140,000ریال
1 سال
1,140,000ریال
1 سال
.li
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.cc
1,910,000ریال
1 سال
1,910,000ریال
1 سال
1,910,000ریال
1 سال
.uk
1,240,000ریال
1 سال
1,240,000ریال
1 سال
1,240,000ریال
1 سال
.us
1,570,000ریال
1 سال
1,570,000ریال
1 سال
1,570,000ریال
1 سال
.pro
750,000ریال
1 سال
2,060,000ریال
1 سال
2,060,000ریال
1 سال
.pw
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
3,500,000ریال
1 سال
.ca
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
2,700,000ریال
1 سال
.xyz
290,000ریال
1 سال
1,530,000ریال
1 سال
1,530,000ریال
1 سال
.photography
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.money
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.news
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
.photo
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.academy
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.accountant
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
.agency
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.audio
22,800,000ریال
1 سال
22,800,000ریال
1 سال
22,800,000ریال
1 سال
.band
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
.blog
3,840,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.boutique
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.cafe
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.camera
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.catering
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.center
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.chat
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.cheap
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.click
1,730,000ریال
1 سال
1,730,000ریال
1 سال
1,730,000ریال
1 سال
.clinic
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.codes
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.coffee
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.community
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.company
1,270,000ریال
1 سال
1,270,000ریال
1 سال
1,270,000ریال
1 سال
.cooking
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.dental
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.dentist
5,810,000ریال
1 سال
5,810,000ریال
1 سال
5,810,000ریال
1 سال
.design
6,250,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.diet
22,800,000ریال
1 سال
22,800,000ریال
1 سال
22,800,000ریال
1 سال
.dog
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.domains
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.download
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
.family
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
.finance
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.fitness
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.forsale
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.gallery
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.gift
3,160,000ریال
1 سال
3,160,000ریال
1 سال
3,160,000ریال
1 سال
.help
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.holdings
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.host
14,870,000ریال
1 سال
14,870,000ریال
1 سال
14,870,000ریال
1 سال
.hosting
68,120,000ریال
1 سال
68,120,000ریال
1 سال
68,120,000ریال
1 سال
.institute
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.land
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.lawyer
5,810,000ریال
1 سال
5,810,000ریال
1 سال
5,810,000ریال
1 سال
.link
1,730,000ریال
1 سال
1,730,000ریال
1 سال
1,730,000ریال
1 سال
.market
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.network
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.online
5,810,000ریال
1 سال
5,810,000ریال
1 سال
5,810,000ریال
1 سال
.pizza
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.photos
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.press
11,240,000ریال
1 سال
11,240,000ریال
1 سال
11,240,000ریال
1 سال
.rent
10,340,000ریال
1 سال
10,340,000ریال
1 سال
10,340,000ریال
1 سال
.restaurant
6,250,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.sale
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.school
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.site
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.software
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.tech
8,070,000ریال
1 سال
8,070,000ریال
1 سال
8,070,000ریال
1 سال
.technology
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.tools
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.university
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.video
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
.vote
9,400,000ریال
1 سال
11,470,000ریال
1 سال
11,470,000ریال
1 سال
.website
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
.work
1,270,000ریال
1 سال
1,270,000ریال
1 سال
1,270,000ریال
1 سال
.store
9,200,000ریال
1 سال
9,200,000ریال
1 سال
9,200,000ریال
1 سال
.art
2,180,000ریال
1 سال
2,180,000ریال
1 سال
2,180,000ریال
1 سال
.baby
11,470,000ریال
1 سال
11,470,000ریال
1 سال
11,470,000ریال
1 سال
.bio
8,470,000ریال
1 سال
10,340,000ریال
1 سال
10,340,000ریال
1 سال
.cat
3,430,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
4,050,000ریال
1 سال
.business
1,270,000ریال
1 سال
1,270,000ریال
1 سال
2,140,000ریال
1 سال
.doctor
15,100,000ریال
1 سال
15,100,000ریال
1 سال
15,100,000ریال
1 سال
.games
2,860,000ریال
1 سال
2,860,000ریال
1 سال
2,860,000ریال
1 سال
.pet
750,000ریال
1 سال
2,630,000ریال
1 سال
2,630,000ریال
1 سال
.shop
4,000,000ریال
1 سال
5,580,000ریال
1 سال
5,580,000ریال
1 سال
.at
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
2,050,000ریال
1 سال
.travel
18,270,000ریال
1 سال
18,270,000ریال
1 سال
18,270,000ریال
1 سال
.win
1,880,000ریال
1 سال
1,880,000ریال
1 سال
1,880,000ریال
1 سال
.studio
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
.io
9,140,000ریال
1 سال
9,140,000ریال
1 سال
9,140,000ریال
1 سال
.sh
9,140,000ریال
1 سال
9,140,000ریال
1 سال
9,140,000ریال
1 سال
.no
3,430,000ریال
1 سال
3,430,000ریال
1 سال
3,430,000ریال
1 سال
.live
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
3,540,000ریال
1 سال
.im
5,870,000ریال
1 سال
5,870,000ریال
1 سال
5,870,000ریال
1 سال
.services
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.zone
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.ltd
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.group
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.fashion
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.es
1,170,000ریال
1 سال
1,170,000ریال
1 سال
1,170,000ریال
1 سال
.vip
2,410,000ریال
1 سال
2,410,000ریال
1 سال
2,410,000ریال
1 سال
.expert
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.pub
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.bz
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
3,950,000ریال
1 سال
.archi
8,470,000ریال
1 سال
10,340,000ریال
1 سال
10,340,000ریال
1 سال
.ninja
2,860,000ریال
1 سال
2,860,000ریال
1 سال
2,860,000ریال
1 سال
.nl
870,000ریال
1 سال
870,000ریال
1 سال
870,000ریال
1 سال
.re
1,530,000ریال
1 سال
1,530,000ریال
1 سال
1,530,000ریال
1 سال
.coach
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.tours
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
7,620,000ریال
1 سال
.top
439,000ریال
1 سال
1,140,000ریال
1 سال
1,140,000ریال
1 سال
.men
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
.trading
2,860,000ریال
1 سال
2,860,000ریال
1 سال
2,860,000ریال
1 سال
.jobs
23,440,000ریال
1 سال
23,440,000ریال
1 سال
23,440,000ریال
1 سال
.fit
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.jp
13,470,000ریال
1 سال
13,470,000ریال
1 سال
13,470,000ریال
1 سال
.app
2,860,000ریال
1 سال
2,860,000ریال
1 سال
2,860,000ریال
1 سال
.vc
5,770,000ریال
1 سال
5,770,000ریال
1 سال
5,770,000ریال
1 سال
.solutions
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
3,090,000ریال
1 سال
.cloud
1,520,000ریال
1 سال
1,840,000ریال
1 سال
1,840,000ریال
1 سال
.life
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
4,670,000ریال
1 سال
.bid
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
2,400,000ریال
1 سال
.qa
6,880,000ریال
1 سال
6,880,000ریال
1 سال
6,880,000ریال
1 سال
.dev
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
2,600,000ریال
1 سال
.tk
2,670,000ریال
1 سال
2,670,000ریال
1 سال
2,670,000ریال
1 سال
.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.id.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.co.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.org.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
.net.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.ac.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.sch.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.gov.ir
45,000ریال
1 سال
120,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده