نمایندگی ثبت دامنه

ماژول های شارژ نمایندگی شما به صورت جدا محاسبه میگردد

نمایندگی پلن اول 1 موجود است • دارد قابلیت شارژ آنلاین
 • ندارد قابلیت ایجاد نمایندگی
 • دارد قابلیت ایجاد کاستومر ( کاربر)
 • ندارد قابلیت دانلود ماژول های مرتبط
 • ناقص لیست دامنه ها
 • منظور از ناقص بودن لیست دامنه ها , دامنه های اضافی و نا کار امد در این لیست موجود نمیباشد اما در صورت درخواست شما به لیست اضافه میگردد توجه
نمایندگی پلن دوم • دارد قابلیت شارژ آنلاین
 • دارد قابلیت ایجاد نمایندگی
 • دارد قابلیت ایجاد کاستومر ( کاربر)
 • کامل لیست دامنه ها
 • منظور از ناقص بودن لیست دامنه ها , دامنه های اضافی و نا کار امد در این لیست موجود نمیباشد اما در صورت درخواست شما به لیست اضافه میگردد توجه
نمایندگی پلن سوم • دارد قابلیت شارژ آنلاین
 • دارد قابلیت ایجاد نمایندگی
 • دارد قابلیت ایجاد کاستومر ( کاربر)
 • کامل لیست دامنه ها
 • منظور از ناقص بودن لیست دامنه ها , دامنه های اضافی و نا کار امد در این لیست موجود نمیباشد اما در صورت درخواست شما به لیست اضافه میگردد توجه