نمایندگی هاست بک اپ

نمایندگی 10 گیگابایت 5 Saadaval
 • ندارد قابلیت اجرای php
 • ندارد mysql
 • 10گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد قابلیت اورسل
نمایندگی 20 گیگابایت 4 Saadaval
 • ندارد قابلیت اجرای php
 • ندارد mysql
 • 20گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد قابلیت اورسل
نمایندگی 50 گیگابایت 5 Saadaval
 • ندارد قابلیت اجرای php
 • ندارد mysql
 • 50گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد قابلیت اورسل