سرور اختصاصی آلمان هتزنر بدون هزینه ستاپ

سرور 1


RAM 16 gb DDR3
CPU Intel Core i7-2600
HDD 6TB SATA Enterprise
IP 1
--------------------------------
هر ایپی اضاف 1 یورو تا 6 ایپی سینگل قابل ارائه هست
هزینه فلکسی 15 یورو خواهد بود
هر یورو 4200 تومان محاسبه خواهد شد

  • Unmetter Bandwidth
سرور2


سرور 2
RAM 16 gb DDR3
CPU Intel Core i7-3770
HDD 6TB SATA Enterprise
IP 1
-------------------
هر ایپی اضاف 1 یورو تا 6 ایپی سینگل قابل ارائه هست
هزینه فلکسی 13 یورو خواهد بود
هر یورو 4200 تومان محاسبه خواهد شد

  • Unmetter Bandwidth
سرور3


سرور 3
RAM 16 gb DDR3 ECC
CPU Intel Xeon E3-1245
HDD 6TB SATA Enterprise
IP 1
-------------------
هر ایپی اضاف 1 یورو تا 6 ایپی سینگل قابل ارائه هست
هزینه فلکسی 15 یورو خواهد بود
هر یورو 4200 تومان محاسبه خواهد شد

  • Unmetter Bandwidth