License Verification Tool

ابزار تأیید مجوز ما اجازه می دهد تا بررسی کنید که آیا یک وب سایت مجاز به اجرای نرم افزار ما است.
اگر یک وبسایت پیدا کنید که به عنوان مجوز نمایش داده نشود، لطفا آن را برای ما برای بررسی آن گزارش دهید.

فقط نام دامنه را وارد کنید که در آن شما نرم افزار مورد استفاده خود را می بینید

http://

نحوه استفاده از این ابزار:

  • فقط نام دامنه را وارد کنید که در آن شما نرم افزار مورد استفاده خود را می بینید
  • برای مثال اگر یک نصب http://support.domain.com/ وجود داشته باشد، فقط support.domain.com را وارد کنید
  • شما نباید www را وارد کنید پیشوند در مورد سایت های وب سایت

ما از شما برای کمک به مبارزه با دزدی فضای مجازی سپاسگزاریم